Sunday, 27/05/2018 - 14:43|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918.096.286
  • Email:
   ntthu@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Quang Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919.353.359
  • Email:
   nqthanh@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thanh Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.242.842
  • Email:
   ptnga@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0945.382.935
  • Email:
   ptkthanh@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: