Tuesday, 22/05/2018 - 15:05|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912.779.215
  • Email:
   nttam@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hoa Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01253.276.868
  • Email:
   nghoalanyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường trực
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0919.864.880
  • Email:
   huonggiang80yb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: