Sunday, 22/04/2018 - 15:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trịnh Xuân Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Phòng Sở
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0913.269.225
  • Email:
   canhtx.vp@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Mỹ Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Phòng Sở
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Nguyên Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Phòng Sở
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0903.219.863
  • Email:
   hoangvn@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Phòng Sở
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912.369.891
  • Email:
   tuantv.vp@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: