Sunday, 22/04/2018 - 15:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Nguyễn Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng Tổ chức cán bộ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0919.057.609
  • Email:
   thanhnn.tccb@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Kim Quí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng Tổ chức cán bộ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912.238.287
  • Email:
   quilk.tccb@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Văn Đình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng Tổ chức cán bộ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0949.078.986
  • Email:
   dinhlv.tccb@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: