Sunday, 22/04/2018 - 15:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   09873747.668
  • Email:
   dungnn.pc@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tào Thành Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0913030.548
  • Email:
   duoctt.pc@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Anh Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0917.785.666
  • Email:
   tuanna.pc@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Trí Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ứng Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: