Sunday, 22/04/2018 - 15:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Tiến Sỹ Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁM ĐỐC SỞ
  • Học hàm, học vị:
   Tiến Sỹ
  • Điện thoại:
   0912.987.739
  • Email:
   hangpt.bgd@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, chủ tài khoản. Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố trực thuộc

 • NGƯT, Thạc Sĩ Lê Văn Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   hoalv.bgd@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các ngành học, lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên.

 • NGƯT Trần Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0903.464.595
  • Email:
   hoatv.bgd@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các ngành học, lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Công tác pháp chế và học sinh - sinh viên; Giáo dục miền núi và đan tộc; Xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú.

 • Tiến sỹ Hoàng Văn Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sỹ
  • Điện thoại:
   0912.376.373
  • Email:
   hoangvanthi@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các ngành học, lĩnh vực công tác: Giáo dục chuyên nghiệp, Thanh tra giáo dục; Công tác văn phòng và nội vụ cơ quan.