Friday, 14/08/2020 - 00:34|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thông tin chi tiết:
Trần Đình Hậu
Phó Trưởng phòng Trần Đình Hậu
Giới tính
Điện thoại 0944449596
Email  trandinhhau@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách