Wednesday, 08/04/2020 - 16:26|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hẳng
Họ và tên Nguyễn Thị Hẳng
Giới tính
Điện thoại 0984686001
Email nguyenthihang@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách