Friday, 14/08/2020 - 00:46|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thông tin chi tiết:
Cao Nguyệt Phương Linh
Họ và tên Cao Nguyệt Phương Linh
Giới tính
Điện thoại 0983683347
Email caonguyetphuonglinh@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách