Sunday, 16/08/2020 - 01:14|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
13/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

[VOffice] test đẩy dữ liệu lên portal 0002

Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Check portal

Ngày ban hành:
21/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CHECK PORTAL_001

Ngày ban hành:
21/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực