Sunday, 17/11/2019 - 07:50|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" 

 (Website Quảng Bình) - Ngày 09/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 848/KH-UBND về thực hiện đề án ""Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng...
 I. MỤC TIÊU

1. Xây dựng và thí điểm các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" để triển khai nhân rộng từ 2016 trong phạm vi cả tỉnh.

2. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về XHHT và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; 70% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; 50% dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập"; 60% cộng đồng (thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập". Đối với vùng khó khăn: miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng cồn bãi, bãi ngang, các tỷ lệ này tương ứng 60%, 40%. 50%; 50% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Đơn vị học tập".

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Nhiệm vụ 1. Xây dựng và thí điểm các mô hình "Gia đình học tập" (GĐHT), "Dòng họ học tập" (DHHT), "Cộng đồng học tập" (CĐHT) và "Đơn vị học tập" (ĐVHT).

Giao cho Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc sau:

1.1. Tổ chức các hội thảo chuyên đề về mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" thời gian thực hiện quý III/2014.

1.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Tại tỉnh chỉ đạo thí điểm Thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy. Các huyện, thị xã chỉ đạo thí điểm từ 1 đến 2 xã, phường, thị trấn. Thời gian tiến hành trong quý III/2014.

1.3. Tổ chức giám sát việc triển khai thí điểm các  mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" cấp huyện, cấp xã. Thời gian bắt đầu từ quý I/2015 đến quý III/2015.

1.4. Tổ chức Hội nghị tổng kết và hoàn thiện các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Thời gian hoàn thành quý IV/2015.

1.5. Tổ chức biên soạn và in ấn tài liệu hướng dẫn tuyên truyền; nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Thời gian hoàn thành quý IV/2015.

Nhiệm vụ 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XHHT, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Công tác tuyên truyền triển khai thông qua các kênh thông tin, báo giấy, báo hình, Website, tạp chí, bản tin của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh và sự phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí TW và địa phương, các tổ chức, các lực lượng xã hội.

2.1. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về XHHT, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cho cán bộ chủ chốt của các cấp Hội Khuyến học và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội. Thời gian hoàn thành quý I/2015.

2.2. Đầu tư, xây dựng và nâng cấp Website Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện từ năm 2014 - 2020.

2.3. Tổ chức tập huấn Tin học cho cán bộ Văn phòng Hội Khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện cộng tác viên của Bản tin và Website của Tỉnh hội 2 năm/lần (2014, 2016, 2018, 2020).

2.4. Phát hành Bản tin khuyến học Tỉnh hội hàng quý từ năm 2014- 2020.

2.5. Tổ chức tuyên truyền về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; tổ chức giao lưu, trao đổi về các mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2020.

2.6. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình xây dựng phóng sự tuyên truyền phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị trên sóng Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình tháng/lần bắt đầu từ quý I/2015.

2.7. Tổ chức họp báo hàng năm (bắt đầu từ năm 2015 đến 2020) nhằm cung cấp tài liệu, thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí của TW và địa phương.

2.8. Tổ chức Hội thảo về cơ chế, phương hướng, nội dung, biện pháp tăng cường các hoạt động phối hợp, liên kết giữa Hội Khuyến học với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp... để tuyên truyền đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

2.9. Biên soạn và in ấn tài liệu tuyên truyền về lý luận và thực tiễn xây dựng XHHT và phát triển các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

2.10.Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các tổ chức, các lực lượng xã hội về phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, xác định những khó khăn bất cập  và bàn các giải pháp, yêu cầu, nội dung hoạt động liên kết phối hợp trong những năm tiếp theo. Thực hiện 2 năm/lần.

Nhiệm vụ 3. Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

3.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: "Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020", Quyết định 2436/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng XHHT giai đoạn 2012- 2020", Quyết định 281/QĐ-TTg về "phê duyệt Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số các văn bản khác của TW, của tỉnh theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Thời gian thực hiện từ quý III/2014.

3.2. Hội Khuyến học phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức Hội nghị liên tịch về kế hoạch phối hợp triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Thời gian từ quý IV/2014.

3.3. Tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg. Thời gian từ quý III/2014.

3.4. Hội Khuyến học phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian quý I/2016.

3.5. Hội Khuyến học phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức giám sát, kiểm tra việc phát triển, nhân rộng các mô hình ở một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 1 năm sơ kết một lần, bắt đầu từ năm 2016 đến 2020.

3.6. Hội Khuyến học phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội nghị sơ kết, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm tìm các giải pháp giải quyết khó khăn trong việc nhân rộng các mô hình phù hợp với các vùng trong tỉnh. Thời gian bắt đầu từ năm 2017.

3.7. Hội Khuyến học tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức Đại hội biểu dương các "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" tiêu biểu (2 năm/lần từ 2015, 2017, 2019).

Nhiệm vụ 4: Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Hội Khuyến học phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các hoạt động sau đây:

4.1. Tổ chức khảo sát thực trạng hoạt động của các TTHTCĐ, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và các giải pháp để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ. Thời gian từ năm 2014.

4.2. Tổ chức Hội thảo về thực trạng và giải pháp duy trì, củng cố các TTHTCĐ đến năm 2020. Thời gian tiến hành năm 2015 và năm 2017.

4.3. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tại TTHTCĐ cho đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học các cấp tham gia quản lý và giảng dạy tại các TTHTCĐ. Thời gian từ năm 2016- 2020.

4.4. Tổ chức tập huấn và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý TTHTCĐ. Thời gian từ năm  2014- 2020.

4.5. Hội Khuyến học phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cùng cấp và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo liên ngành, đoàn thể bàn về cơ chế phối kết hợp để phát triển TTHTCĐ có chất lượng, hiệu quả và bền vững. Thời gian từ 2016.

Nhiệm vụ 5: Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập".

Giao Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động sau:

5.1. Tổ chức lấy ý kiến các huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành đoàn thể về bộ tiêu chí "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Thời gian tiến hành quý II/2014

5.2. Tổ chức tập huấn đánh giá, cộng nhận "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Thời gian tiến hành quý IV/2014.

5.3. Tổ chức đánh giá công nhận "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" và đề nghị UBND công nhận. Thời gian tiến hành từ năm 2016- 2020.

5.4. Tổ chức kiểm tra việc triển khai Bộ tiêu chí. Thời gian từ 2016- 2020.

5.5. Tổ chức Hội nghị sơ kết và tổng kết việc đánh giá, công nhận "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Thời gian thực hiện từ năm 2017 và 2020.

M.C


Nguồn: sgddt.quangbinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết