Monday, 06/04/2020 - 06:48|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • NGUYỄN VĂN TIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   01297.859.889
  • Email:
   nvtien@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở
 • ĐINH THỊ LƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   CQ: 052.3822.190; DĐ:0986345485
  • Email:
   dtluong@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Văn thư, thủ quỹ
 • ĐẶNG THỊ NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0947.702.357
  • Email:
   dtnhung@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Đảm bảo điều kiện cho các Hội nghị, soạn thảo văn bản, xử lý một số thủ tục hành chính.
 • LÊ QUANG LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.155.156
  • Email:
   lqlinh@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác tổng hợp, tuyên truyền. Công tác CCHC của cơ quan Văn phòng Sở
 • DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   CQ: 052.3843.364;DĐ:  0913094199
  • Email:
   dhphuong@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phòng giao dịch "Một cửa"; Công tác cải cách hành chính của cơ quan và toàn ngành
 • TRẦN HẢI NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0913.475.229
  • Email:
   thnam@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở
 • TRƯƠNG THANH SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0947.731.717
  • Email:
   ttsang@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở
 • HÀ VĂN NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   CQ: 052.3824.600; DĐ: 0912.515.112
  • Email:
   hvnhan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở, công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.Đầu mối phối hợp công tác với HĐGD tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh