Thứ hai, 06/04/2020 - 02:49|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phan Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
  • Điện thoại:
   DD: 0914.644.988
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân, theo dõi chế độ, chính sách trong ngành; Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Công đoàn ngành; Công tác thể thao; Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVCLĐ trong ngành.
 • Nguyễn Tất Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐN
  • Điện thoại:
   0905899889
  • Email:
   nguyentatthien@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác TC-CB, chính sách, pháp luật chính trị, tư tưởng, tài chính; Trưởng ban thi đua của CĐN; Chỉ đạo việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Phối hợp với Sở GD-ĐT Quảng Bình tổ chức thực hiện những lĩnh vực công tác của ngành.
 • Đỗ Thị Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   DĐ: 0919.023.408
  • Email:
   dtque@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trưởng ban nữ công, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng công đoàn ngành; phụ trách công tác tuyên giáo – nữ công, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ;