Monday, 06/04/2020 - 02:47|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • ĐẶNG VĂN TUẦN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0917102555
  • Email:
   dangvantuan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo sự phân công của Chánh Thanh tra; dự thảo biên bản, kết luận thanh tra khi được phân công; Trực, Tiếp công dân theo quy định.
 • PHẠM XUÂN VŨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0984.551.332
  • Email:
   phamxuanvu@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyêt KNTC; phòng, chống tham nhũng; Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo sự phân công của Chánh Thanh tra; dự thảo biên bản, kết luận thanh tra khi được giao.Phụ trách Công nghệ thông tin của Thanh tra Sở.
 • NGUYỄN THỊ KIM OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0945288232
  • Email:
   ntkoanh@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc; thanh tra chuyên ngành đối với các phòng GD&ĐT huyện, thành phố; Xác minh văn bằng, chứng chỉ; Xây dựng biên bản, dự thảo kết luận thanh tra thuộc lĩnh vực phụ trách; Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác thanh tra định kỳ theo quy định của Thanh tra Bộ GD&ĐT; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các mặt công tác được phân công; Trực, Tiếp công dân theo quy định.
 • TRƯƠNG XUÂN MÂU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   CQ: 052.3823.250; DĐ: 0912550078
  • Email:
   xuanmau@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động thanh tra của Ngành. Phụ trách và chỉ đạo: Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; Công tác chính trị tư tưởng; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; khen thưởng - kỷ luật; Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh; hoạt động liên kết đào tạo; đào tạo tin học - ngoại ngữ; thanh tra thi trong phạm vi và thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở.