Monday, 06/04/2020 - 07:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trương Tấn Bốn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: 052.3820473; DĐ: 0912.992.838
  • Email:
   ttbon@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung hoạt động của Phòng; trực tiếp chỉ đạo đánh giá, xếp loại CBQL; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật CBQL.
 • Nguyễn Thị Hải Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0935.164.555
  • Email:
   nguyenthihaidieu@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác chế độ, chính sách cho CBGVNV; tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành.
 • Nguyễn Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.457.978
  • Email:
   quochuy@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác điều động, bố trí, sử dụng GVNV; công tác thành lập, chia tách, đình chỉ, giải thể các tổ chức.
 • Nguyễn Đình Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0983.515.922
  • Email:
   ndhai@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác tuyển dụng CBGVNV; công tác đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV.