Monday, 09/12/2019 - 05:41|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
PHAN TIẾN DŨNG
Phó Trưởng phòng PHAN TIẾN DŨNG
Giới tính
Trình độ Đại học Kinh tế
Điện thoại DĐ: 0914.644.988
Email ptdung@quangbinh.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ Phụ trách chung, điều hành bộ phận kế toán; dự toán ngân sách hàng năm; chế độ chính sách; trực tiếp quản lý Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở; Phụ trách dự án 4 CTMTQG về giáo dục
Phụ trách chung, điều hành bộ phận kế toán; dự toán ngân sách hàng năm; chế độ chính sách; trực tiếp quản lý Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở; Phụ trách dự án 4 CTMTQG về giáo dục