Thứ sáu, 06/12/2019 - 11:36|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
LÊ VĂN PHÚ
Chuyên viên LÊ VĂN PHÚ
Giới tính
Trình độ Kế toán
Điện thoại DĐ: 0912.944.133
Email levanphu@quangbinh.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ Phụ trách công sản toàn ngành; hướng dẫn và tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các trường PT trực thuộc; theo dõi chế độ đối với học sinh diện chính sách; theo dõi dự án 1 CTMTQG về giáo dục
Phụ trách công sản toàn ngành; hướng dẫn và tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các trường PT trực thuộc; theo dõi chế độ đối với học sinh diện chính sách; theo dõi dự án 1 CTMTQG về giáo dục