Thứ ba, 07/04/2020 - 02:30|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • NGUYỄN CAO CƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0917.835.215
  • Email:
   nguyencaocuong@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chỉ đạo thực hiện 3 công khai của các trường TCCN: đào tạo ngắn hạn với nhu cầu xã hội; xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra trong các trưởng TCCN. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của lĩnh vực GDCN, GDTX; các chuyên đề khoa học kỹ thuật.Quản lý cấp phát phôi văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ thuộc lĩnh vực bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo TCCN, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.
 • PHAN THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   CQ: 052.3820.264; DĐ: 0912515066
  • Email:
   phanthanh@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chỉ đạo, quản lý hoạt động các trường TCCN, TT GDTX tỉnh, trung tâm tin học, ngoại ngữ, ngoại ngữ - tin học (TH, NN, NN-TH), hoạt động chuyên môn của các TT GD-DN huyện, thị xã, thành phố. Công tác liên kết đào tạo các trình độ TCCN, CĐ, ĐH; tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN; đào tạo nghề và nguồn nhân lực; phân luồng sau THCS, THPT. Tổ chức và hoạt động của các trung tâm TH, NN, NN-TH; đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; các đề án, dự án, chương trình có liên quan. Thực hiện quản lý nhà nước về cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp. cao đẳng, đại học; kiểm tra hoạt động của các tổ chức này theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn và thẩm định mở ngành đào tạo tại trường Đại học, trường TCCN theo thấm quyền quy định về quản lý nhà nước.
 • LÊ THỊ NGỌC BÉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.535.071
  • Email:
   ltnbe@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các trường TCCN trong tỉnh. Công tác học sinh, sinh viên; phòng chống tệ nạn xà hội; an ninh trường học trong các cơ sở giáo dục thuộc phòng quản lý. Công tác Đoàn thanh niên các trường TCCN, TT GDTX tỉnh.
 • NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982747961
  • Email:
   nthuyen@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động của TT GDTX tỉnh, các TT GD-DN cấp huyện; hoạt động của TT HTCĐ; thực hiện Đề án XHHT, các đề án, dự  án liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Công tác liên kết đào tạo; tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN; đào tạo tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc: Kiểm tra, soát duyệt các điều kiện trước khi các trung tâm tổ chức kiếm tra cấp chứng chi ngoại ngữ. tin học. Quản lý nhà nước về cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học; kiểm tra hoạt động của các tổ chức này theo quy định của pháp luật. Công tác bồi dưỡng thường xuyên, thay sách, bồi dưỡng hè của cấp học theo qui định. Tham gia thực hiện Thanh tra. kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở GD&DT trên địa bàn; công tác đào tạo, tuyển sinh của các trường TCCN, Trường Đại học Quảng Bình theo sự phân công của tỉnh. Thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý lưu học sinh đang học tại Quảng Bình.