Monday, 06/04/2020 - 06:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • PHAN AN VŨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0913.386.352
  • Email:
   phananhvu@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác giáo dục học sinh dân tộc, giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật; Công tác nhân đạo, từ thiện, văn hóa - xã hội; Các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.
 • LÊ VIẾT CẢM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0916199787
  • Email:
   lvcam@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Chính trị, tư tưởng. Trực tiếp phụ trách công tác chính trị, tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; Công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên;Xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động website của Sở; xây dựng và quản lý hệ thống mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử của cơ quan Sở; đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin.
 • NGUYỄN ĐẠI TRƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0916.903.599
  • Email:
   daitruong@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác an ninh, trật tự trường học, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; Công tác giáo dục thể chất; Công tác giáo dục quốc phòng an ninh; Công tác y tế học đường và giáo dục môi trường; Công tác Đoàn - Đội trường học; Công tác xã hội hóa giáo dục.