Sunday, 24/02/2019 - 06:25|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Bá Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   02593822217
  • Email:
   baninh@ninhthuan.gov.vn
 • Lê Bá Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   02593822016
  • Email:
   baphuong@ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Anh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   02593825323
  • Email:
   anhlinh@ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Huệ Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   02593824610
  • Email:
   huekhai@ninhthuan.edu.vn