Wednesday, 08/04/2020 - 15:17|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013) ... Tải file BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992  Tải file
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chi tiết dự thảo...
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định về thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày hiệu lực:
15/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy chế phốihợp quản lý một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành:
03/11/2016
Ngày hiệu lực:
03/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực