Monday, 06/04/2020 - 00:27|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tin học. Khung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh là căn cứ để các đơn vị chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, là cơ sở ra đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý thời lượng được ghi trong khung chương trình để tham khảo, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai, thực hiện.
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực