Saturday, 21/07/2018 - 22:35|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • NGUYỄN ANH NINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0214.3841595
  • Email:
   ninhna@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • DƯƠNG BÍCH NGUYỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0214.3655888
  • Email:
   nguyetdb@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THẾ DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0214.3821214
  • Email:
   dungnt@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐỖ MINH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0909091179
  • Email:
   tamdm@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: