Monday, 22/10/2018 - 13:08|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
 • Nguyễn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3.846586
  • Email:
   ntbinh.hanam@moet.edu.vn
 • Trần Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trần Trung Kiên
  • Điện thoại:
   3.846586
  • Email:
   ttkien.hanam@moet.edu.vn
 • Hoàng Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.846586
  • Email:
   hthieu.hanam@moet.edu.vn
 • Hoàng Trọng Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3.846586
  • Email:
   htnghia.hanam@moet.edu.vn