Sunday, 02/10/2022 - 13:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM( DEMO )
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Võ Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tin học
  • Điện thoại:
   0916 609111
  • Email:
   vt.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Phạm Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 533000
  • Email:
   ptt.sgddt@tentinh.gov.vn