Sunday, 02/10/2022 - 14:44|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM( DEMO )
 • Huỳnh Minh A
  • Họ và tên:
  • Email:
   huynhmina@.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, chủ tài khoản. Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố trực thuộc