A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 08/CT- UBND về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. Chỉ đạo kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Gắn công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm với kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC; Tăng cường cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thẩm định việc bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức gắn với phân cấp quản lý theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình; Xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật kịp thời, đúng quy định. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; cập nhật đầy đủ, kịp thời TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Tăng cường việc đôn đốc, theo dõi giải quyết các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm tiến độ thời gian quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất mô hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực cấp phép và triển khai các dự án đầu tư. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác CCHC và triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ, đúng quy định, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về hiện đại hóa hành chính. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, phấn đấu ít nhất 70% đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.


Nguồn:sgddt.binhdinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết