Các Văn bản liên quan:

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định

2. Hướng dẫn thực hiện Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định

3. Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"

4. Quyết định về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

Các Mẫu báo cáo thành tích

1. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

2. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.

3. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc.

4. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại.

6. Báo cáo thành tích đề nghị tặng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể.

7. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Báo cáo thành tích của gia đình đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

10. Báo cáo thành tích cảu tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại

11. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh

12. Giấy chứng nhận sáng kiến