DANH MỤC BÁO CÁO - THỐNG KÊ

I. Danh mục hành chính năm 2008

---0o0o0---

TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012

 

A. QUYẾT ĐỊNH

1Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TĐT cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2012 của Trung ương

2. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TĐT cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Bình Định

3. Quyết định ban hành kế hoạch Tổng điều tra của BCĐ tỉnh Bình Định

4. Chỉ thị của UBND tỉnh Bình Định

 B. PHƯƠNG ÁN
 

C. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

 Kế hoạch triển khai Tổng điều tra của địa phương

 

D. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

1. Điều tra doanh nghiệp khó khăn

- Công văn của Bộ KH-ĐT

- Phương án điều tra

- Phiếu điều tra

   + Phiếu 1Am.1

   + Phiếu 1Am.2

2. Tổng điều tra

a. Biểu mẫu điều tra

- Phiếu 1 doanh nghiệp

- Phiếu 2 cá thể

Phiếu 3 HCSN

Phiếu 4 tôn giáo

b. Giải thích phiếu điều tra

Phiếu doanh nghiệp

Phiếu cá thể

Phiếu HCSN

Phiếu tôn giáo

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA CỤC THỐNG KÊ
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN