VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

I

Lãnh đạo Sở

1

Đào Đức Tuấn

Giám đốc

0256.3824476

tuandd@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Phan Thanh Liêm

Phó Giám đốc

0256.3823007

ptliem@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Thị ĐiểnPhó Giám đốc

0256.3827968

dienlt@sgddt.binhdinh.gov.vn
4

Nguyễn Đình Hùng

Phó Giám đốc0256.3811468hungnd@sgddt.binhdinh.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Trang

Phó Chánh Văn phòng

0256.3817068

trangnx@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Trịnh Hoàng Nha

Phó Chánh Văn phòng

nt

trinhhoangnha@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Chuyên viên

nt

thaonth@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Đoàn Thị Nương

Nhân viên

02563.822128

nuongdt@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Hà Thị Hiệp

Chuyên viên

02563.817068

hiepht@sgddt.binhdinh.gov.vn

6

Phạm Bảy

Nhân viên

nt

 

7

Trịnh Thành Nam

Nhân viên

nt

 

8

Nguyễn Ngọc Minh

Nhân viên

nt

 
9Trần Thị Kim LoanNhân viênnt 

III

Thanh tra Sở

 

pttr@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Hà Trọng Thi

Chánh Thanh tra

0256.3825501

thiht@sgddt.binhdinh.gov.vn

2Nguyễn Phong HảiPhó Chánh Thanh tranthainp@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Văn Tư

Thanh tra viên

nt

tulv@sgddt.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng Tổ chức – Cán bộ

 

ptccb@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Võ Ngọc Sỹ

Trưởng phòng

02563.825500

syvn@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Trần Thị Thúy Nga

Phó Trưởng phòng

nt

ngattt@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Xuân Thọ

Chuyên viên

nt

tholx@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Đỗ Thị Thu Hà

Chuyên viên

nt

hadtt@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Phan Mỹ Hường

Chuyên viênnthuongpm@sgddt.binhdinh.gov.vn

V

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

pkhtc@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Trương Văn Khải

Trưởng phòng

0256.3825502

khaitv@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Thái Như Võ

Phó Trưởng phòng

nt

votn@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Bùi Thế Ty

Chuyên viên

nt

tybt@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Lê Minh Trí

Chuyên viên

nt

trilm@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Cường

Chuyên viên

nt

cuongn@sgddt.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

nt

anhnt@sgddt.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hoàng Linh

Chuyên viên

nt

linhnth@sgddt.binhdinh.gov.vn

8

Lê Thị Mỹ Trang

Chuyên viên

nt

trangltm@sgddt.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục Trung học

 

pgdtrh@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Trần Văn Cơ

Trưởng phòng

02563.822094

cotv@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Trần Văn Năng

Phó Trưởng phòng

nt

nangtv@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Huỳnh Quang Đậu

Chuyên viên

nt

dauhq@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Bạch Xuân Thảo

Chuyên viên

nt

thaobx@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Lê Ngọc Vịnh

Chuyên viên

nt

vinhln@sgddt.binhdinh.gov.vn

6

Dương Văn Tính

Chuyên viên

nt

tinhdv@sgddt.binhdinh.gov.vn

7

Trần Xuân Tình

Chuyên viên

nt

tinhtx@sgddt.binhdinh.gov.vn

8

Phan Chí Quốc Hùng

Chuyên viên

nt

hungpcq@sgddt.binhdinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Đông Vy

Chuyên viênntvyntd@sgddt.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

 

pgdth@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Hồ Thị Phi Yến

Trưởng phòng

02563.829890

yenhtp@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Lương Thị Xuân Tâm

Phó Trưởng phòng02563.825119tamltx@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Man Đăng Mỹ

Phó Trưởng phòng

02563.829890

mymd@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Đặng Thị Xuân Thủy

Chuyên viên

02563.829890

thuydtx@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Bùi Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

02563.825119

thuybtt@sgddt.binhdinh.gov.vn

VII

Phòng QLCLGD - GDTX

 

pgdcn@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Thị Hoàng

Trưởng phòng

02563.815380

hoangnt@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Phan Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng02563.821253liempt@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Bùi Quốc Anh

Phó Trưởng phòng

02563.815380

anhbq@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Võ Văn Thái

Chuyên viên

02563.815380

thaivv@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Trần Xuân Hoàng

Chuyên viên02563.821253hoangtx@sgddt.binhdinh.gov.vn

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ email

Điện thoại

I. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Phòng GD&ĐT Quy Nhơn

pgddtquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3829204

2

Phòng GD&ĐT Tuy Phước

pgddttuyphuoc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3634168

3

Phòng GD&ĐT An Nhơn

pgddtannhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3835242

4

Phòng GD&ĐT Phù Cát

pgddtphucat@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3750810  

5

Phòng GD&ĐT Phù Mỹ

pgddtphumy@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3855300  

6

Phòng GD&ĐT Vân Canh

pgddtvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3888341

Phòng GD&ĐT Tây Sơn

pgddttayson@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3880170

8

Phòng GD&ĐT Vĩnh Thạnh

pgddtvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3886689

9

Phòng GD&ĐT An Lão

pgddtanlao@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3875338

10

Phòng GD&ĐT Hoài Ân

pgddthoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3870244 

11

Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn

pgddthoainhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3861812 

II. Trường THPT

1

THPT Chuyên Lê Quí Đôn

thptlequydon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3893398

2

THPT Quốc học Quy Nhơn

thptquochoc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3822919

3

THPT Trưng Vương

thpttrungvuong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3822649

4

THPT Hùng Vương

thpthungvuong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3841131

5

THPT Trần Cao Vân

thpttrancaovan@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3822367

6

THPT Nguyễn Thái Học

thptnguyenthaihoc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3522374

7

THCS & THPT ischool Quy Nhơn

thptchuvanan@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3848699

8

THPT Quy Nhơn

thptquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3646179

9

PTDTNT Tỉnh

ptdtnttinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3752931

10

THPT Số 1 Tuy Phước

thpttuyphuoc1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3633101

11

THPT Số 2 Tuy Phước

thpttuyphuoc2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3831365

12

THPT Số 3 Tuy Phước

Thpttuyphuoc3@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

13

THPT Xuân Diệu

thptxuandieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3633414

14

THPT Nguyễn Diêu

thptnguyendieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3830145     0256.3830089

15

THPT Quang Trung

thptquangtrung@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3880194

16

THPT Tây Sơn

thpttayson@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3883366

17

THPT Võ Lai

thptvolai@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3884090

18

THPT Nguyễn Huệ

thptnguyenhue@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3880581

19

THPT Số 1 An Nhơn

thptannhon1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3835341

20

THPT Số 2 An Nhơn

thptannhon2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3839292

21

THPT Số 3 An Nhơn

thptannhon3@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3837100

22

THPT Hòa Bình

thpthoabinh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3612312

23

THPT Nguyễn Đình Chiểu

thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3835345

24

THPT Nguyễn Trường Tộ

thptnguyentruongto@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3839430

25

THPT Số 1 Phù Cát

thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3850490

0256.3850201

26

THPT Số 2 Phù Cát

thptphucat2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3854116

27

THPT Số 3 Phù Cát

thptphucat3@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3853123

28

THPT Ngô Mây

thptngomay@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3650598

29

THPT Nguyễn Hữu Quang

thptnguyenhuuquang@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3853324

0914123895

30

THPT Nguyễn Hồng Đạo

thptnguyenhongdao@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

31

THPT Số 1 Phù Mỹ

thptphumy1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3855292

32

THPT Số 2 Phù Mỹ

thptphumy2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3858232

33

THPT An Lương

thptanluong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3859355

34

THPT Mỹ Thọ

thptmytho@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

35

THPT Nguyễn Trung Trực

thptnguyentrungtruc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.2244450

36

THPT Bình Dương

thptbinhduong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3858468

37

THPT Tăng Bạt Hổ

thpttangbatho@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3761337

38

THPT Nguyễn Trân

thptnguyentran@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3865226

39

THPT  Nguyên Du

thptnguyendu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3868799

40

THPT  Lý Tự Trọng

thptlytutrong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3866569

41

THPT  Tam Quan

thpttamquan@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3865454

42

THPT  Phan Bội Châu

thptphanboichau@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3861449

0256.2236449

43

THPT  Hoài Ân

thpthoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3870347

0256.6257003

44

THPT  Võ Giữ

thptvogiu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3874469

45

THPT  Nguyễn Bỉnh Khiêm

thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3870538

46

THPT  Trần Quang Diệu

thpttranquangdieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3572257

47

THPT  An Lão

thptanlao1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3878.731

48

THPT  Số 2 An Lão

thptanlao2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3875279

49

THPT  Vĩnh Thạnh

thptvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3886162

50

PTDTNT Vĩnh Thạnh

ptdtntvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3996335

51

PTDTNT Vân Canh

ptdtntvanthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3888307

0256.3509206

52

THPT Vân Canh

thptvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3889438

III. Trung tâm GDTX-HN

1

Trung tâm GDTX-HN Quy Nhơn

ttgdtxhnquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn,

 

2

Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước

ttgdtxhntuyphuoc@sgddt.binhdinh.gov.vn,

 

3

Trung tâm GDTX-HN An Nhơn

ttgdtxhnannhon@sgddt.binhdinh.gov.vn,

 

4

Trung tâm GDTX-HN Phù Cát

ttgdtxhnphucat@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

5

Trung tâm GDTX-HN Phù Mỹ

ttgdtxhnphumy@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

6

Trung tâm GDTX-HN Vân Canh

ttgdtxhnvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

7

Trung tâm GDTX-HN Tây Sơn

ttgdtxhntayson@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

8

Trung tâm GDTX-HN Vĩnh Thạnh

ttgdtxhnvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

9

Trung tâm GDTX-HN An Lão

ttgdtxhnanlao@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

10

Trung tâm GDTX-HN Hoài Ân

ttgdtxhnhoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

11

Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn

ttgdtxhnhoainhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

12

Trung tâm GDTX tỉnh

ttgdtxtinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn