Sunday, 22/04/2018 - 02:00|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 136 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
1129_PIII.I.004 - Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.022 - Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.019 - Chuyển trường đối với học sinh tiểu học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục và đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.018 - Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.017 - Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.015 - Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.014 - Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.013 - Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.012 - Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.011 - Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.059 - Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PI.I.058 - Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực