Wednesday, 20/06/2018 - 03:07|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 136 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
1129_PIII.I.004 - Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.027 - Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.029 - Đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng GD&ĐT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.033 - Giải thể nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.026 - Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PIII.I.002 - Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.031 - Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.032 - Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Công an huyện, Chi cục Thuế cấp huyện.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.028 - Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.030 - Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Hội khuyến học cấp huyện, cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.056 - Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực
1129_PII.I.052 - Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.
Dịch vụ công trực tuyến Đã có hiệu lực