Wednesday, 24/10/2018 - 12:09|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
25/12/2012
Ngày hiệu lực:
07/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/12/2012
Ngày hiệu lực:
08/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
15/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2013
Ngày hiệu lực:
09/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực