Saturday, 15/12/2018 - 09:23|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
29/03/2013
Ngày hiệu lực:
19/05/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/01/2013
Ngày hiệu lực:
22/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/03/2013
Ngày hiệu lực:
25/04/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực