Wednesday, 22/08/2018 - 04:17|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
08/02/2014
Ngày hiệu lực:
25/03/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/03/2014
Ngày hiệu lực:
29/04/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/02/2014
Ngày hiệu lực:
11/04/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/01/2014
Ngày hiệu lực:
16/03/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/10/2013
Ngày hiệu lực:
10/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực