Wednesday, 20/06/2018 - 03:04|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
30/06/2015
Ngày hiệu lực:
14/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/05/2015
Ngày hiệu lực:
26/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực