Sunday, 22/04/2018 - 01:53|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
16/05/2014
Ngày hiệu lực:
01/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/04/2014
Ngày hiệu lực:
02/06/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/04/2014
Ngày hiệu lực:
28/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực