Thursday, 21/02/2019 - 23:04|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
11/12/2012
Ngày hiệu lực:
25/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/12/2012
Ngày hiệu lực:
04/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2012
Ngày hiệu lực:
20/04/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/10/2011
Ngày hiệu lực:
03/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
16/02/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực