Tuesday, 23/10/2018 - 05:56|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
15/06/2016
Ngày hiệu lực:
15/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/01/2016
Ngày hiệu lực:
28/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/11/2014
Ngày hiệu lực:
28/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực