Wednesday, 12/12/2018 - 03:14|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
05/12/2014
Ngày hiệu lực:
05/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/06/2016
Ngày hiệu lực:
15/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực