Friday, 22/06/2018 - 12:30|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
15/06/2016
Ngày hiệu lực:
15/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực