Wednesday, 20/02/2019 - 14:18|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/08/2016
Ngày hiệu lực:
19/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực