Tuesday, 17/07/2018 - 22:42|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
24/03/2009
Ngày hiệu lực:
24/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2009
Ngày hiệu lực:
09/11/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2008
Ngày hiệu lực:
03/12/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2008
Ngày hiệu lực:
27/11/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2008
Ngày hiệu lực:
03/12/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/11/2008
Ngày hiệu lực:
30/11/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực