Friday, 27/04/2018 - 05:42|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
06/03/2009
Ngày hiệu lực:
06/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/05/2009
Ngày hiệu lực:
15/05/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/03/2009
Ngày hiệu lực:
03/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2008
Ngày hiệu lực:
27/11/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/03/2009
Ngày hiệu lực:
02/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/02/2009
Ngày hiệu lực:
11/02/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực