Saturday, 15/12/2018 - 00:36|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
26/03/2009
Ngày hiệu lực:
26/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2009
Ngày hiệu lực:
19/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/03/2009
Ngày hiệu lực:
20/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/11/2008
Ngày hiệu lực:
30/11/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2008
Ngày hiệu lực:
27/11/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực