Friday, 22/06/2018 - 12:21|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
04/08/2016
Ngày hiệu lực:
04/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/08/2016
Ngày hiệu lực:
08/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực