Wednesday, 20/02/2019 - 14:44|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2016
Ngày hiệu lực:
09/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực