Wednesday, 27/05/2020 - 22:47|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 02 năm 2019

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 02 năm 2019

Ngày đăng: (10/02/2019)   Lượt xem: 8
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 02 năm 2019 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 01 năm 2019

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 01 năm 2019

Ngày đăng: (05/01/2019)   Lượt xem: 0
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 01 năm 2019 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 12 năm 2018

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 12 năm 2018

Ngày đăng: (05/12/2018)   Lượt xem: 21
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 12 năm 2018 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 11 năm 2018

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 11 năm 2018

Ngày đăng: (02/11/2018)   Lượt xem: 0
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 11 năm 2018 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 11 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 11 năm 2017

Ngày đăng: (31/10/2017)   Lượt xem: 185
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 11 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 10 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 10 năm 2017

Ngày đăng: (03/10/2017)   Lượt xem: 98
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 10 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 9 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 9 năm 2017

Ngày đăng: (31/08/2017)   Lượt xem: 91
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 9 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau: