Thứ tư, 20/11/2019 - 17:15|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 11 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 11 năm 2017

Ngày đăng: (31/10/2017)   Lượt xem: 138
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 11 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 10 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 10 năm 2017

Ngày đăng: (03/10/2017)   Lượt xem: 76
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 10 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 9 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 9 năm 2017

Ngày đăng: (31/08/2017)   Lượt xem: 71
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 9 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 8 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 8 năm 2017

Ngày đăng: (31/07/2017)   Lượt xem: 112
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 8 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau:
Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 7 năm 2017

Một số hoạt động chính của ngành trong tháng 7 năm 2017

Ngày đăng: (29/06/2017)   Lượt xem: 57
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tháng 7 năm 2017 ngành tổ chức một số hội nghị, hội thảo, các hoạt động chính như sau: