A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững

Năm học 2016-2017, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII. Đây cũng là năm học thứ ba ngành giáo dục triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI). Bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và những giải pháp năm học 2016-2017, phát huy kết quả những năm học trước, khắc phục những hạn chế, yếu kém, toàn ngành tập trung thực hiện tốt các mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm năm học.
Mục tiêu chung của năm học 2016-2017 đó là: Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng bền vững. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, với cộng đồng; quan tâm giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp cho HS, kết hợp hài hoà dạy chữ, dạy người và dạy nghề, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại và có văn hoá.

Tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục (PCGD) các cấp học, chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học tiếng Anh, giữ vững ổn định và nâng cao kết quả GD&ĐT Bắc Giang so với cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, toàn ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ngành. Chủ động phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thông qua và ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển GD&ĐT phù hợp với thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và cơ chế thuận lợi để tổ chức triển khai thực hiện. Trong năm học, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và xây nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT, coi trọng quản lý chất lượng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu và đơn vị. Thực hiện phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở giáo dục theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; hoàn thiện và triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành và địa phương trong quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT; làm việc tuân thủ theo quy chế, phân công, phân cấp, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm giải trình của đội ngũ CBQL các cấp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về “3 công khai”, các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, xử lý nghiêm các sai phạm, thông báo công khai trước công luận, giữ vững trật tự, kỷ cương trong ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và dạy học. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Tổ chức khảo sát hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị, trình độ CNTT toàn ngành, trên cơ sở đó xây dựng Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nâng cao chất lượng website, hệ thống thư điện tử đảm bảo nhu cầu khai thác thông tin của giáo viên, học sinh và xã hội.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ hai, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững. Đây đồng thời là chủ đề năm học 2016-2017.

Đối với các cấp học, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chung sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với các phong trào thi đua của ngành.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới PPDH, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học. Tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục HS. Tổ chức sáng tạo nhiều hoạt động hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt tập thể, giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp tạo sân chơi bổ ích giáo dục toàn diện và phát huy phẩm chất và năng lực của HS. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo hướng thiết thực và hiệu quả. Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ GV chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phối hợp tốt với gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục toàn diện HS.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục theo lộ trình Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020, bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư CSVC tạo bước chuyển rõ nét về chất lượng dạy, học tiếng Anh trong các nhà trường. Theo đó, cấp tiểu học: Triển khai dạy học Chương trình tiếng Anh mới tại 252 trường tiểu học và PTCS, trong đó ưu tiên triển khai dạy học tiếng Anh đủ 4 tiết/tuần cho học sinh khối 3 tại các địa bàn thuận lợi; thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế phấn đấu tối thiểu đạt 95%; huyện Yên Dũng tối thiểu 85%; các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam tối thiểu 70%. Tiếp tục triển khai Chương trình tiếng Anh làm quen cho HS lớp 1 và lớp 2 tại các trường tiểu học có đủ điều kiện. Cấp THCS: triển khai Chương trình dạy học thí điểm lớp 9 cấp THCS cho 16 trường, lớp 8 cho 30 trường, lớp 7 cho 75 trường; mở rộng triển khai thí điểm đối với HS lớp 6 cho khoảng 95 trường. Cấp THPT: triển khai Chương trình dạy học thí điểm lớp 12 cấp THPT tại 05 trường, mở rộng triển khai cho học sinh lớp 10 ở THPT Lục Ngạn số 1.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng phần mềm quản lý trường học; khai thác hiệu quả trang mạng Trường học kết nối để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn và chất lượng đội ngũ.

Thực hiện tốt việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp và phân luồng HS sau THCS, THPT. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS để HS có định hướng nghề nghiệp đúng đắn.

Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác KT&KĐCLGD theo hướng đánh giá năng lực người học. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá; tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, cuối kỳ, cuối năm, thi tuyển sinh, thi HSG các cấp, thi THPT bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và hiệu quả. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong khảo thí, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, chỉ đạo 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tự đánh giá theo tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục quan tâm, đầu tư giáo dục dân tộc; thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế việc tuyển sinh vào trường PTDTNT đảm bảo quyền lợi học tập cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất và chất lượng dạy học, giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, học sinh dân tộc. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm, đầu tư phát triển các trường PTDTNT, các trường PTDTBT, các trường ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền.

Đối với Giáo dục mầm non: Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập GDMNTNT. Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình GDMN mới, nhất là ở các vùng khó khăn. Rà soát, điều chỉnh và tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội hiện đại, chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ vào lớp 1. Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc; bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng.

Đối với Giáo dục tiểu học: Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng và điều kiện dạy học của đơn vị. Tổ chức tốt việc dạy 2 buổi/ngày. Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Chỉ đạo tích cực đổi mới PPDH, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tiên tiến để nâng cao hiệu quả giờ học (Mỹ thuật mới, Bàn tay nặn bột...). Tổ chức tốt việc dạy học Tiếng Việt 1 theo Công nghệ giáo dục.

Duy trì áp dụng mô hình trường học mới phù hợp với thực tiễn địa phương, điều chỉnh các hoạt động, bổ sung các điều kiện để thực hiện mô hình hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT với những điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Đối với Giáo dục trung học: Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp tục điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của mỗi nhà trường. Tiếp tục giao quyền chủ động cho các nhà trường, tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học, các chủ đề, chủ điểm theo từng môn học, tích hợp, liên môn theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học mới; đa dạng hóa các hình thức học tập, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới cấp THCS với những điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tiễn và trên tinh thần tự nguyện (triển khai tại 39 trường).

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Tham gia các cuộc thi, hội thi đạt kết quả cao.

Đối với Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp: Củng cố vững chắc mô hình TTGDTX-DN theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ: dạy văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề. Tiếp tục đổi mới chương trình, PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường nâng cao chất lượng dạy học, nhất là dạy văn hoá, dạy nghề ở các trung tâm. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của các TTGDTX-DN; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục khởi nghiệp tại cơ sở giáo dục thường xuyên. Tiếp tục đổi mới hoạt động của thư viện trường học, xây dựng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn liền với đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Tiếp tục triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020"; củng cố, duy trì kết quả xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo hướng bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người học và thực tiễn của địa phương. Thực hiện tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tập trung đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với chuẩn năng lực phù hợp với Khung trình độ quốc gia, thúc đẩy hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo TCCN gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành và địa phương. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường cao đẳng, TCCN với các doanh nghiệp, thực hiện đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực TCCN, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Triển khai thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020; thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp theo các tiêu chuẩn ban hành để có kế hoạch bồi dưỡng và tinh giản biên chế theo quy định.

Thực hiện điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy, hợp lý với từng địa phương, đơn vị; sắp xếp nhân sự phù hợp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả; đề xuất giải pháp điều động, bố trí công việc khác hoặc cho thôi việc đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm.

Phối hợp tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp học để có được đội ngũ cán bộ quản lý có tầm nhìn và năng lực, tận tâm, năng động, sáng tạo; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh.

Thực hiện tốt kế hoạch của ngành, của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định. Công tác thi đua khen thưởng thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường truyền thông, vinh danh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, nhất là những nhà giáo công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tạo động lực phấn đấu và khơi dậy nhiệt huyết, nhiệt tình, ý thức tự hào nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo các cấp.

Thứ tư, đổi mới cơ chế tài chính và tăng cường cơ sở vật chất, các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Thực hiện rà soát mạng lưới các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nhằm tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư, phù hợp với nhu cầu xã hội, với điều kiện của từng địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Công tác điều tra, dự báo về phát triển trường, lớp, đội ngũ phải sát thực tế để có cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hằng năm; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2011-2020 theo lộ trình (năm 2017).

Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, giao quyền tự chủ về tài chính, tài sản theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục, ưu tiên các nguồn lực phát triển GDMN và GDPT để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, như Đề án xây dựng cơ sở vật chất mầm non giai đoạn 2015-2020, Đề án xây dựng trường THCS trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2015-2025, Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng CNTT, phòng học ngoại ngữ, sân chơi bãi tập, mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn và hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển GD&ĐT, xây dựng cơ sở vật chất trường học và xây dựng trường chuẩn quốc gia; lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để tăng hiệu quả đầu tư trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Đưa Nghị quyết 29-NQ/TW vào cuộc sống, đó là quyết tâm lớn của toàn ngành, đòi hỏi mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục với tư cách chủ thể của công cuộc đổi mới, phải thực sự thấm sâu mục tiêu đổi mới, từ đó kiên trì hành trình đổi mới với những bước đi thận trọng, chắc chắn, sáng tạo trong từng khâu, từng công đoạn, từng yếu tố, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Chất lượng giáo dục thực chất và bền vững chính là tiêu chí quan trọng để ngành giáo dục tạo được niềm tin và khẳng định vị thế trong xã hội. Niềm tin và vị thế ấy ngành giáo dục đã và đang đặt vào hơn 27 ngàn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của hơn 800 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, phát huy thành tích đã đạt được, toàn ngành quyết tâm, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017, tiếp tục tạo những chuyển biến mới về chất lượng giáo dục, giữ vững thành tích đã đạt được, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguyễn Đức Hiền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 38
Hôm qua : 166
Tháng 08 : 816
Tháng trước : 4.708
Năm 2020 : 9.816
Năm trước : 2.552
Tổng số : 12.368