A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng bền vững

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục; nhận thức, xác định rõ trọng trách và sứ mệnh cao cả của “sự nghiệp trồng người”, trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2014-2015, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự chăm lo của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh trong toàn ngành, sự nghiệp giáo dục tỉnh Bắc Giang có bước phát triển ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ GD&ĐT mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.
Công tác phổ cập giáo dục (PCGD) các cấp học được quan tâm, chỉ đạo tích cực; kết quả phổ cập được duy trì vững chắc với chất lượng các tiêu chí ngày càng cao. Hiện Bắc Giang đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ năm tuổi và chuẩn cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 (đạt sớm hơn 01 năm so với kế hoạch), là tỉnh thứ 11 trong cả nước được Bộ GD&ĐT công nhận. Chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học có chuyển biến tích cực và vững chắc. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 đạt 98.24%. Thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia luôn trong tốp các tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đầu tư, đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 78.3%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học các cấp đạt 84,3%; 143 xã đạt tiêu chí về giáo dục (tiêu chí số 5 và số 14) của Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới. Trong hai năm gần đây, giáo dục Bắc Giang liên tục được Bộ GD&ĐT đánh giá là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác và được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, GD&ĐT Bắc Giang còn không ít những khó khăn thách thức. Chất lượng giáo dục còn chênh lệch nhiều giữa các vùng miền và các loại hình trường; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đổi mới giáo dục, một bộ phận đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng kịp yêu cầu trong tình hình mới, trong khi nguồn lực và khả năng đầu tư cho giáo dục của Nhà nước và nhân dân còn hạn chế.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi Ngành giáo dục cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng theo hướng bền vững; trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các điều kiện đảm bảo cho phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện và hiện đại.

Từ năm học 2014-2015, cùng với cả nước, giáo dục Bắc Giang đang trên lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI). Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đồng thời bám sát mục tiêu “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo”; “giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân”, bên cạnh việc tích cực tham mưu và huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện cho các hoạt động giáo dục, vượt qua những khó khăn, thách thức, khắc phục những hạn chế, yếu kém, toàn ngành tập trung thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục, hướng tới chất lượng thực và bền vững. Đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là giải pháp phát triển sự nghiệp GD&ĐT trong giai đoạn mới nhằm đạt tới những mục tiêu đổi mới đã đề ra, với một số nội dung cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, sự đồng thuận của nhân dân trong việc quan tâm, chăm lo, đầu tư, phát triển sự nghiệp GD&ĐT.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm
năm học 2015-2016 ngành GD-ĐT Bắc Giang.

Hai là, đổi mới công tác quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng GD&ĐT thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị; coi trọng quản lý chất lượng và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí cơ bản để đánh giá, xếp loại người đứng đầu và đơn vị. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng kiểm tra nội bộ các cơ sở giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các sai phạm, giữ vững trật tự, kỷ cương, nền nếp trong ngành.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, đội ngũ nhà giáo chính là chủ thể của mọi hoạt động đổi mới giáo dục. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành để thực hiện đổi mới và phát triển giáo dục theo hướng bền vững. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn từng địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, dạy nghề. Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên theo hướng lấy hiệu quả sự tiến bộ của học sinh về năng lực và phẩm chất làm tiêu chí đánh giá. Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và lề lối làm việc của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng đội ngũ nhà giáo có chí, có tầm, có tâm, có đức, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.

Ba là, đổi mới nội dung, chương trình; hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và phương pháp dạy học; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

Bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, thực hiện dạy học phân hóa phù hợp với đối tượng, giảm tải nội dung, chương trình các môn học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và mục tiêu giáo dục toàn diện; kết hợp hài hòa “dạy chữ”, “dạy người” với “dạy nghề”. Giao quyền chủ động cho các nhà trường xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng học sinh; tăng cường các hoạt động giáo dục ngoại khóa, sinh hoạt tập thể; tích hợp, liên môn, lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, giáo dục môi trường, pháp luật, giáo dục địa phương; dạy học gắn với di sản, gắn với sản xuất... nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; chú trọng kỹ năng giao tiếp, đầu tư xây dựng môi trường ngoại ngữ nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông từ năm 2018 theo Nghị quyết số 44/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Thực hiện đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và phương pháp dạy học, áp dụng các phương pháp dạy học mới, những kinh nghiệm và mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với thực tế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai thí điểm và nhân rộng Mô hình trường học mới Việt Nam tại các trường tiểu học và các trường THCS nhằm tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ và phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng theo mục tiêu của đổi mới giáo dục.

Chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới phương pháp dạy học tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của giáo viên: từ dạy học “trang bị kiến thức” sang dạy học “phát huy năng lực và phẩm chất người học”, khắc phục thói quen của phương pháp dạy học truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc; sử dụng triệt để, có hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo và giảng dạy.

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; kết hợp nhiều hình thức đánh giá học sinh: đánh giá quá trình, đánh giá trên lớp, đánh giá bằng hồ sơ, bằng nhận xét, thông qua sản phẩm dự án, qua hoạt động trải nghiệm, hoạt động nhóm... Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn ngành và nhân dân; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Bốn là, đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục, huy động tổng hợp các nguồn lực của toàn xã hội đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo phát triển GD&ĐT đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội của địa phương; quan tâm phát triển giáo dục miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm nâng cao dân trí và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Ưu tiên phân bổ ngân sách chi giáo dục, đào tạo; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2015-2020, Đề án đảm bảo cơ sở vật chất giáo dục mầm non, phổ thông, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Năm học 2015-2016 là năm học thứ hai toàn ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, năm học chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Toàn ngành tập trung thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm học đã đề ra, trong đó tập trung hoàn thành các kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2011-2015, nâng cao chất lượng PCGD các cấp học, chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, giữ vững ổn định và nâng cao kết quả GD&ĐT Bắc Giang so với cả nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2015-2016 và năm 2016.

Những kết quả đạt được của Ngành giáo dục trong những năm qua đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm năm qua. Năm học này và những năm tiếp theo, toàn ngành tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Ngành giáo dục đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để ngành tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo mục tiêu mà Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

NGƯT. Nguyễn Đức Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 10 : 438
Tháng trước : 353
Năm 2019 : 10.638
Năm trước : 24.578
Tổng số : 38.266