Thứ bảy, 28/03/2020 - 22:19|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Trần Thúy Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0915 254760
  • Email:
   tthoan@bacgiang.edu.vn
 • Dương Văn Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0913 072807
  • Email:
   dvkhang@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0983 757702
  • Email:
   nvnhat@bacgiang.edu.vn
 • Lê Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0915 539555
  • Email:
   ltson@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Đua
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912 935389
  • Email:
   nvdua@bacgiang.edu.vn
 • Đào Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hành chính
  • Điện thoại:
   0915 802302
  • Email:
   dtthanh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   01667 756098
  • Email:
   ntngoc@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Hùng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983 791702
  • Email:
   nlong@bacgiang.edu.vn
 • Tạ Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hành chính
  • Điện thoại:
   0916 161647
  • Email:
   tvhung@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hành chính
  • Điện thoại:
   0984 765655
  • Email:
   htlan@bacgiang.edu.vn
 • Đinh Trọng Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hành chính
  • Điện thoại:
   0989 965064
  • Email:
   dtthang@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0975 722997
  • Email:
   ntloan@bacgiang.edu.vn