Thứ tư, 17/01/2018 - 21:39|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Đỗ Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912 776396
  • Email:
   dvlong@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912 799279
  • Email:
   minhhuyen@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0974 836229
  • Email:
   tvson@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0983 454104
  • Email:
   phamhoan@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: