Tuesday, 04/08/2020 - 10:32|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Đinh Trọng Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 854748
  • Email:
   dtcuong@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Văn Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 798133
  • Email:
   nvnhiem@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948 090917
  • Email:
   ntlykt@bacgiang.edu.vn
 • Phạm Ngọc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 326478
  • Email:
   pnkhanh@bacgiang.edu.vn