Tuesday, 02/06/2020 - 19:03|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Giáp Thị Phương Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 777911
  • Email:
   phuongnhung@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 897245
  • Email:
   ntthai@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thế Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982 508919
  • Email:
   ntquan@bacgiang.edu.vn
 • Mạc Văn Toán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 036910
  • Email:
   mvtoan@bacgiang.edu.vn