Thứ hai, 01/06/2020 - 16:15|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Bạch Đăng Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983 522063
  • Email:
   bdkhoa@bacgiang.edu.vn
 • Phan Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988 718858
  • Email:
   pttha@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thế Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985 679856
  • Email:
   lttung@bacgiang.edu.vn
 • Đào Thị Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0944 777477
  • Email:
   dtmhai@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   nvthu.cbg@bacgiang.edu.vn
  • Email:
   0915 533495
 • Đỗ Minh Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916 609081
  • Email:
   dmtue@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Bá Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948 236598
  • Email:
   nbhai@bacgiang.edu.vn
 • Dương Trọng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0985 574133
  • Email:
   dtphong@bacgiang.edu.vn