Thứ ba, 02/06/2020 - 19:32|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Tạ Văn Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 765747
  • Email:
   anhtv@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 964158
  • Email:
   nthang@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01255 148790
  • Email:
   ntvan@bacgiang.edu.vn