Thursday, 06/08/2020 - 14:53|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Hoàng Thị Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914 525504
  • Email:
   htuyen@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 025029
  • Email:
   lanhuong@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hải Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979 786171
  • Email:
   haithanh@bacgiang.edu.vn