Thứ bảy, 04/04/2020 - 04:36|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Trần Tuấn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0915 066088
  • Email:
   trannam@bacgiang.edu.vn
 • Giáp Văn Cử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Điện thoại:
   0915 379264
  • Email:
   gvcu@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983 987108
  • Email:
   nvkhanh@bacgiang.edu.vn