Sunday, 22/04/2018 - 00:07|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Nguyễn Thị Hồng Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0913 301025
  • Email:
   nthdung@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912 436866
  • Email:
   nvcham@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngọ Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0978 580648
  • Email:
   nvgiap@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Công Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982 874166
  • Email:
   hchoc@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: