Thứ ba, 02/06/2020 - 18:28|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 • Nguyễn Đức Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0913 024564
  • Email:
   ndhien@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0916 459618
  • Email:
   ntnthu@bacgiang.edu.vn
 • Trần Tuấn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0915 066088
  • Email:
   trannam@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0967 412299
  • Email:
   nvthem@bacgiang.edu.vn