Wednesday, 05/08/2020 - 15:57|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Giới thiệu Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

Giới thiệu Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

Ngày đăng: (18/02/2016)   Lượt xem: 0
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang được quy định theo Quyết định số 112/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang