GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Mỹ Thuận Trong - Hòa Đồng - Tây Hòa - Phú Yên

Email:  thhoadong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

Điện thoại: 0977165324

 

- Tên trường: TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA ĐỒNG

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Email: thhoadong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

- Webside: https://edu.viettel.vn/pyn-tayhoa-thhoadong

- Trường Tiểu học Hòa Đồng được hợp nhất từ Trường Tiểu học số 1 Hòa Đồng và Trường Tiểu học số 2 Hòa Đồng năm 2018 theo Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa về việc hợp nhất Trường Tiểu học Hòa Đồng trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa. 

- Phú Diễn Trong (điểm phụ): 3 phòng học;

- Vinh Ba ( điểm phụ): 3 phòng học;

- Phú Mỹ (điểm phụ): 6 phòng học.